Kultur

Klasskillnader och sociala orättvisor kommer inte bara till uttryck som ekonomiska klyftor och klyftor i utbildningsnivåer utan också som kulturell ojämlikhet. Alla i hela länet ska kunna ta del av kultur och delta i kulturskapande.

För att kultur ska kunna tillgängliggöras behövs en infrastruktur i form av bibliotek, museer, kulturskola, mötesplatser; lokaler för konst, teater och musik. Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna. Kultur är en viktig del av välfärden. Den ska finnas lätt att utöva, att ta del av, för unga och gamla, på landsbygden och i staden.

Kulturskolor ger barn möjlighet att växa som människor och upptäcka kultur och skapande. Alla barn och unga ska få möjlighet att delta i kulturskolan. Den ska därför ges förutsättning att utvecklas långsiktigt och göras tillgänglig på jämlika villkor.

Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa. Kulturupplevelser kan dels förebygga ohälsa genom att ge en känsla av samhörighet, dels vara en resurs i rehabiliteringsarbete.

Nya kulturyttringar ska uppmuntras och kulturprojekt med tydlig inriktning på unga, jämställdhet, integration och demokrati, ska särskilt prioriteras.

Den samiska kulturen berikar länets kulturliv, bidrar till den samiska tillhörigheten och gemenskapen samt ökar förståelsen för samiska levnadssätt.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-       Att fortsatt utveckla den uppsökande kulturverksamheten så att den når ut i hela länet

-       Stärka den lokala kulturinfrastrukturen för att möjliggöra för alla att ta del av ett rikt kulturutbud

-       En avgiftsfri kulturskola

-       Att främja och utveckla samarbetet mellan kulturen, de kreativa näringarna och besöksnäringen