Sjukvård och folkhälsa

Behovet av vård ska alltid styra vem som ska få hjälp först. Att få vård utifrån sina behov – inte utifrån sin betalningsförmåga – är grundläggande för ett samhälle som respekterar allas lika värde.

I dag finns privata vårdföretag vars hela affärsidé är att på olika sätt frångå den principen. Man gör det genom att marknadsföra medicinsk rådgivning för enkla åkommor och skicka räkningen till skattebetalarna. Man gör det genom att behandla patienter med privata vårdförsäkringar före de som saknar. Man gör det genom att etablera mottagningar där köpkraften är som störst. Vården blir då inte behovsstyrd utan efterfrågestyrd. Det är inte acceptabelt! Samhällets gemensamma resurser ska användas på bästa sätt för att ge mest vård till befolkningen.

Under de senaste mandatperioderna har den S-ledda regeringen tillfört stora resurser till välfärden i allmänhet och till sjukvården i synnerhet. Ett förändrat utjämningssystem, kraftigt höjda generella statsbidrag och riktade stöd till vården har för Region Jämtland Härjedalen inneburit att man kunnat vända de tidigare negativa resultaten. Men den ekonomiska situationen för vården och regionen är fortsatt ansträngd. För att kunna erbjuda en god och trygg vård krävs att samhället fortsätter att satsa på sjukvården och en socialdemokratisk regeringen är en viktig garant för detta. En trygg och tillgänglig sjukvård måste alltid gå före skattesänkningar.

Vårdskulden och tillgänglighet

Under covid19-pandemin blev samhället påtagligt medveten om vikten av en vård som finns där när den behöver som mest. Under pandemin har stora resurser krävts för vård av allvarligt sjuka men också för att begränsa smittspridningen. Det har bidragit till att planerad vård delvis fått anstå. Vården och dess personal har trots stor ansträngning fungerat och levererat vård av hög kvalitet.

Resultatet av den personalkris som råder på Östersunds sjukhus är att många går med onödig smärta och lidande i väntan på vård. Sjukvården har en skuld till invånarna och köerna har växt. När regionen behövt dem som mest ligger antalet vårdplatser på rekordlåga nivåer. Detta är ett politiskt misslyckande! Att köpa vård i andra delar av Sverige och att hyra stafettpersonal är en dyr lösning utan framtidsperspektiv. Den enda långsiktigt hållbara lösningen som duger för invånarna i länet är en stark och hållbar egen vårdorganisation.

Regionen behöver hantera den uppbyggda vårdskulden samtidigt som man behöver bli en attraktiv arbetsgivare som lockar de kvalificerade yrkesgrupper som behövs för att ge invånarna den vård de behöver och har rätt till.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-         Kortare köer till den specialiserade vården

-         Fler vårdplatser på Östersunds sjukhus

-         Ett utvecklat samarbete med vården i våra grannregioner i Sverige och Norge

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett växande problem som drabbar människor i alla samhällsklasser och har blivit en av vår tids stora folkhälsoutmaningar. Allt fler i vårt län mår dåligt och allt fler söker vård för sin psykiska ohälsa.

Den psykosociala verksamheten vid hälsocentralerna behöver stärkas samtidigt som psykiatrins förutsättningar att stötta och vårda måste förbättras.

Att förebygga och tidigt behandla psykisk ohälsa hos barn och unga är mycket viktigt. Barn och ungdomar som kämpar med psykisk ohälsa måste snabbt erbjudas hjälp. Inflödet av nya patienter till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har växt kraftigt år för år. Genom att ge BUP större resurser kan väntetiderna kortas och de som behöver kan snabbare få hjälp. En ungdomspsykiatrisk verksamhet som binder ihop BUP och vuxenpsykiatrin ska utvecklas.

Ungdomsmottagningen och psykiatrin behöver få förutsättningar till samverkan med elevhälsan och den kommunala socialtjänsten för att arbeta förebyggande och se till att unga får hjälp i ett tidigt skede. För att nå unga i hela länet behöver ungdomsmottagningens verksamhet byggas ut.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-       Ett utvecklat förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa

-       Att stödet till anhöriga till människor med psykisk ohälsa stärks

-       Att underlätta för personer med psykisk sjukdom att komma till vården och få rätt hjälp

-       Att korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin

-       Att utveckla ungdomsmottagningens verksamhet i hela länet

Folkhälsa

Hälsa och klass är intimt sammankopplat. Klassamhället är i sig dödligt! Trots att hälsan förbättrats i alla samhällsgrupper ökar skillnaderna mellan de med bäst och sämst hälsa. För att minska skillnaderna och höja den allmänna folkhälsan krävs tidiga insatser, med fokus på barns rörelse och mot kända riskfaktorer som alkohol, droger, tobak och kränkande behandling.

Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Kopplingen ojämlikhet och ohälsa kan spåras mycket tidigt i uppväxten. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvården förstärker sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det är viktigt att det finns ett föräldrastöd och en samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och sjukvård för tidiga insatser och stöd till behövande familjer. Familjecentralerna är hörnstenar i det arbetet och ska finnas i alla länets kommuner.

I vårt län ska alla invånare ha möjlighet leva livet, hela livet, med hälsan i behåll. Det offentliga tillsammans med föreningslivet ska aktivt uppmuntra och hjälpa äldre att behålla eller förbättra sin hälsa.

Region Jämtland Härjedalen är en samisk förvaltningsmyndighet som ska ta sitt uppdrag på allvar. Det samiska folket är ett urfolk och en av de nationella minoriteterna. Regionen behöver förändra sin verksamhet till en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Samarbetet med de samiska organisationerna och övriga samiska förvaltningsmyndigheterna ska förbättra hälsan i den samiska befolkningen. Vård i extrem glesbygd, vidareutvecklat samarbete med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk i Nordnorge samt förbättrad språk- och kulturförståelse hos vårdens personal är bara några områden.

Personer med funktionsvariation har en sämre hälsa jämfört med övriga i befolkningen. Andelen som uppger att de behövt läkarvård men inte fått det är dubbelt så stor. Detta är inte acceptabelt! Funktionsvariationspolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Ingen människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas bland gruppen personer med funktionsvariation jämfört med övriga i befolkningen. Personer med funktionsvariation ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet och ha samma tillgång till sjukvård efter behov.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-         Ökad fysisk aktivitet i grundskolan och övriga samhället

-         Att särskilt uppmärksamma grupper i befolkningen som har sämre hälsa

-         Att utveckla familjecentralernas verksamhet i hela länet

-         En förbättrad hälsa i den samiska befolkningen

-         Ökad förståelse och kunskap för suicidprevention i den samiska befolkningen