Skola, utbildning och bildning

Att satsa på skola och utbildning ger effekter på många andra områden i samhället. Tidiga och kompensatoriska insatser är en långsiktig insats för individen, samhället och vår ekonomi. En höjd utbildningsnivå bygger ett mer jämlikt samhälle. Det bidrar till en bättre fungerande demokrati, högre tillit i samhället, bättre hälsa och en lägre brottslighet. Ett samhälle som möjliggör ett livslångt lärande ska därför vara en självklarhet!

Förskola och skola

Oavsett vilka förutsättningar eller behov barn och unga har ska skolan sträva mot att utjämna skillnader och ge alla förutsättningar att klara utbildningen. Ett väl utbyggt utbildningsystem är ett viktigt verktyg för att jämna ut förutsättningar och därigenom bygga ett mer jämlikt samhälle.

Kunskapsresultaten i våra skolor måste öka och fokus i alla skolor måste vara kunskap och bildning. Lärare ska ges chansen att bedriva en bra undervisning och stötta alla elever för att klara de krav som ställs på dem. Fler unga ska gå ut grundskola och gymnasium med fullständiga betyg! Fullgångna studier i grundskola och gymnasium är extremt viktigt för den enskildes chanser på arbetsmarknaden men också för den framtida hälsan.

En bra och likvärdig förskola och skola för alla bygger grunden för utveckling och lust att lära genom hela livet. Därför ska förskola och skola ge alla barn – oavsett andra förhållanden – en tryggare, mer lärorik och mer stimulerande uppväxt. Det förutsätter att våra förskolor och skolor inte drivs av vinstintressen utan av ett gemensamt ansvar för våra barn och ungas framtid. Det fria skolvalet i kombination med den fria etableringsrätten bidrar till en förstärkt segregation.

Valen till gymnasieskolan är extremt könsuppdelade vilket påverkar val av högre utbildning och yrkesval. Ska denna snedfördelning förändras behövs tidiga och långsiktiga insatser på för- och grundskolenivå med ett medvetet och strukturerat värderings- och jämställdhetsarbete.

Varje år lägger tjejer cirka 1500 kronor på menstruationsskydd. Mer än var tionde kvinna och flicka i Sverige upplever att de är obekväma i sociala sammanhang när de har mens. Följden kan bli att man inte deltar i idrottsundervisning eller andra aktiviteter under den perioden som mensen pågår. Fri tillgång till mensskydd i skolan är en jämställdhetsfråga men också ett verktyg för att få alla elever att delta i undervisningen.

Det finns ett tydligt samband mellan skolprestationer och psykisk ohälsa. Mår våra barn och unga bra fysiskt och psykiskt ökar chanserna att lyckas i skolan. Det är därför viktigt med en utvecklad och sammanhållen elevhälsa som arbetar förebyggande. Dessutom måste samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och regionen utvecklas för att skapa bästa förutsättningar för att tidigt fånga upp barn och unga i behov av stöd och hjälp. Ingen individ i behov av hjälp ska falla mellan stolarna. Ansvaret för att säkerställa den hjälp var och en behöver ligger hos kommunerna och regionen i samverkan och inte hos det enskilda barnet eller dess vårdnadshavare.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-       Att alla elever går ut grund- och gymnasieskolan med fullständiga betyg

-       En utvecklad samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och regionen

-       Fria mensskydd i grundskolor samt i gymnasieskolan

-       Ett förbud mot vinstuttag ur skolan

-       Att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid

Högre utbildning och ett livslångt lärande

Länets egna universitet är en stor tillgång och skapar möjlighet till att höja kunskapsnivån, etablera en kultur för högre utbildning och forskning samt locka studenter till länet. Mittuniversitet måste fortsätta stärkas och utvecklas, både campus i Östersund och genom samarbeten med lokala utbildningssamordnare på fler platser i länet.

En ökad samverkan och en kontinuerlig dialog krävs mellan regionen, kommunerna och Mittuniversitetet för att dra nytta av den forskning som bedrivs inom universitetet. Men även för att tillsammans påverka utbildningsutbudet och pröva nya sätt att förmedla utbildning. Det är avgörande för region och kommuner att ha tillgång till rätt utbildad personal. Om företagen i Jämtlands län ska kunna nå sin fulla potential måste de kunna anställa personer med rätt kompetens och detsamma gäller de företag som vill etablera sig här. Det behövs en samlad bild av vilka behov som finns för att sedan anpassa utbildningsinsatser så att de på bästa sätt möter dessa behov.

Parallellt behöver andelen länsbor som studerar vidare på högskolenivå öka. År 2020 hade 33,4 procent av 24-åringarna (födda 1996) i länet påbörjat studier på högskolenivå vilket är lägst i landet; riksgenomsnittet ligger på 43,5 procent. Dessutom skiljer sig siffran mellan män (25,2 procent) och kvinnor (42,2 procent) samt var i regionen man bor (Åre 40,6 procent och Bräcke 14,3 procent).

Utöver en trygg och likvärdig skola behövs en struktur som möjliggör för alla att kunna utvecklas genom hela livet. Oavsett om det handlar om att utbilda sig för att komma in på arbetsmarknaden, att byta yrke under livet eller vidareutbilda sig, ska möjligheten alltid finnas till ett livslångt lärande. Infrastrukturen för lärande ska byggas ut så att alla kan ta del av utbudet oavsett var man bor, vilken bakgrund man har eller var man är i livet. Därför behövs en sammanhållen strategi för distansutbildning i regionen. En strategi där regionen, kommunerna, studieförbund, Mittuniversitetet och andra lokala initiativ samverkar. Här spelar lärcentra en central roll genom att samordna vuxenutbildning, svenska för invandrare samt distansbaserad högskole- och universitetsutbildning i de delar av länet där specialiserad utbildning inte kan bedrivas kostnadseffektivt.

I länet finns tre folkhögskolor. En av grundstenarna i folkhögskolan är att skapa lärmiljöer som bygger på jämlika, tillåtande och respektfulla möten mellan människor. Folkhögskolorna är en del i det livslånga lärandet och erbjuder bland annat möjlighet att komplettera oavslutade gymnasiestudier. Folkhögskolorna är också viktiga för en lyckad integration. Folkhögskolor är en plattform för ökad studiemotivation och integration.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-     En utvecklad digital infrastruktur och stödsystem för ett livslångt lärande och breddad rekrytering till högskolan

-       Att utveckla lärcentra runt om i länet

-       Att uppmärksamma folkhögskolornas viktiga bidrag för kunskap och bildning

-       Att utveckla en sammanhållen strategi för distansutbildning i regionen

-       Att skapa utbildningsplatser i vår region som matchar näringslivets, kommuners och regionens behov av kompetens

-       Att en högre andel av länets befolkning erhåller en akademisk examen