Samhällsbygge


Jönköpings kommun växer och allt fler vill bo i vår vackra kommun.
Det ställer krav på att vi ger möjlighet till fler att bosätta sig hos oss, samtidigt som vi behåller de trivsamma miljöer som vi har idag.
Vi behöver fortsätta att bygga nya skolor, fler bostäder, tillgängliggöra fler grönområden och möjliggöra fler ytor och lokaler för föreningslivet.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • Fler aktivitetsytor, för idrott, friluftsliv och kulturliv i samhällsplaneringen.
 • Stimulera byggandet av småhus och flerfamiljshus i hela kommunen.
 • Köpa in mer mark till kommunen för att kunna bygga mer i framtiden.
 • Planera för ökat byggande i trä.
 • Gynna klimatsmart byggnation vid markanvisning.
 • Vårda och synliggör kulturhistoriska byggnader och platser.
 • När kommunen bygger ska kollektivavtal och socialt ansvar vara tydligt prioriterat.
 • Flera byggaktörer ska ges möjlighet att mer ta aktiv del i planeringen och själva utföra större del av processen vid framtagandet av detaljplaner.
 • Se till att grönytor säkerställs i närområdet för alla i samband med byggnation.
 • Utveckla en gemensam bostadsportal med kommunala och privata bostäder.
 • Fler kulturevenemang i våra offentliga rum.
 • Skapa ett föreningarnas hus.
 • Genomföra byggandet av ett kallbadhus.
 • Båttrafik som komplement till vår infrastruktur.
 • Satsa på spårbunden kollektivtrafik.
 • Bygga ut cykelvägar, för snabbare och tryggare cykelpendling, samt att tydligt markera vad som är gång- respektive cykelväg.
 • Ta bort dödalänkar i cykelnätet, en cykelväg ska inte bara sluta i ingenting.
 • Trygga omledningsvägar för E4:an.
 • Se över möjligheten att däcka över delar av E4:an genom kommunen.
 • Bygg fler stadsgator för att kunna minska belastningen på hårt trafikerade vägar.
 • Se över trafiksituationen i centrala delar i en ny trafikstrategi.