Gå till innehåll

Nyheter

 • 240 000 kronor till motorintresserad ungdom

  Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) 240 000 kronor i utvecklingsbidrag på landsbygden i syfte att starta upp, utveckla och driva en mötesplats för motorintresserad ungdom i åldern 15 – 25 i Odensbacken. Pengarna som Kultur- och fritidsnämnden beviljar förväntas täcke de fasta kostnaderna för uppstart och verksamhet under 6 månader. Tanken med mötesplats är att ungdomarna ska få möjlighet till att mötas kring ett gemensamt intresse, tillsammans med trygga vuxna.
 • Stärk gränskontrollen och bryt våldsspiralen

  Tullverket är en central aktör när det kommer till att skydda Sveriges gränser och säkerställa att farliga varor som narkotika och vapen inte når våra gator. Tyvärr har Sverige, en gång känt för sitt effektiva tullsystem, nu blivit mer känt för att ha en av de svagaste gränskontrollerna i EU, enligt en rapport som utfördes för ett antal år sedan.
 • Anpassning av skollokaler efter minskat elevantal

  Liksom många andra kommuner i Sverige minskar antalet barn i förskole- och skolålder i Örebro kommun de kommande åren, enligt prognoser. Det skapar ett ändrat behov inom de kommunala grundskolorna. Kommunledningen i Örebro gav därför i uppdrag till förvaltningen för förskola och skola att göra en övergripande översyn och föreslå eventuella åtgärder. Resultatet visar en överkapacitet av lokaler i skolan i relation till det minskande elevantalet.
 • Gratis mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden erbjuder kostnadsfria mensskydd som en permanent lösning på Örebro kommuns gymnasieskolor från årsskiftet.
 • Nu är Karlslunds nya stallbyggnad invigd

  Under fredagen den 10 november invigdes den nya stallbyggnaden i Karlslund. Den nya byggnaden är en del av hela Karlslundsområdets utveckling och ska bland annat bidra till en jämställd resursfördelning inom idrotten och ge fler barn och unga möjlighet till en attraktiv fritid.
 • Regeringens folkbildning räcker inte till för alla

  Än en gång bekänner Sveriges regering färg med det senaste beslutet om att strypa anslagen till studieförbunden. Som en första insats minskar anslaget med 250 miljoner under 2024, i nästa steg med 350 miljoner och ett sista steg med 500 miljoner kronor. Stanna upp och fundera över hur mycket folkbildningen skulle kunna göra för 1 100 miljoner kronor. Det är en hiskelig siffra som studieförbunden inte får ta del av.
 • Ny beslysning i Öknaspåret och Hovstaspåret

  Öknaspåret i Vivalla-Lundby och Hovstaspåret har fått nya, moderna markburna anläggningar med LED-belysning. Upprustningen är en del i arbetet med att byta ut belysningen i kommunens alla motionsspår.
 • 600 000 kronor extra till Fritte

  Den teckenspråkiga fritidsgården Fritte, som drivs av föreningen Kulturhuset Scenit via avtal med Kultur- och fritidsnämnden, har signalerat om att de har stora behov. Fritte har blivit alltmer populär mötesplats för teckenspråkiga ungdomar och de har sett en tillströmning av besökare. Det har i sin tur krävt mer personal för att få stabilitet i sin verksamhet.
 • 250 nya jobb i stadskärnan

  Under 2022 ökade den totala omsättningen i Örebros stadskärna med 17 procent. Det är 6 procent mer än i jämförbara större stadskärnor. Bäst gick det för hotellnäringen som ökade sin omsättning med hela 50 procent. Det visar rapporten Cityindex som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.
 • Örebro kommun behåller och utvidgar Ren arena

  Örebro kommun har under våren utvärderat konsekvenserna av beslutet om Ren arena i Idrottshuset. Kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat att fortsätta med Ren arena och även utvidga det till att gälla fler arenor.
 • Vi satsar på dem som har det som allra svårast

  Du har säkert känt av de tuffa ekonomiska tiderna. Märkt att det är mindre kvar i plånboken när hyra, mat och alla räkningar är betalda. Det här påverkar givetvis din vardag på olika sätt. Det är ett tufft läge med inflation, ökade räntor och dyrare mat. Inflationen äter upp eventuella intäkter och ökar kostnaderna. Det här gäller både för dig som privatperson, och även för det offentliga.
 • 3 miljoner kronor till utveckling av insatser för utrikesfödda med svaga språkkunskaper

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utvecklar nya arbetssätt för de elever som har svårast att tillgodogöra sig SFI-studier (svenska för invandrare), varav en stor del är kvinnor. Istället ska andra insatser erbjudas för att nå målet som är egen försörjning. I dagsläget har vi stor volym med elever inom vår SFI-verksamhet jämfört med jämförbara kommuner. Det här är elever som i hög utsträckning har svaga språkkunskaper.
 • Mariebergsområdet utvecklas

  I början av november startar Örebro kommun ett arbete med att utveckla Mariebergsområdet och bereda plats för fler verksamheter i den norra delen av området. Trafikverket börjar med arbetet att bygga en ny trafikplats på E20 under nästa vår.
 • Ökat stöd till elever som saknar behörighet

  I årets verksamhetsplan och budget skjuter vi till tre miljoner kronor för att stärka arbetet för ökade stödinsatser till de elever som saknar behörighet till våra nationella gymnasieprogram. Vidare kommer nämnden revidera huvudmannens plan för utbildning utifrån lokala behov samt ta fram en ändamålsenlig modell för uppföljning av elevernas resultat.
 • Avdrag som förstärker klyftorna

  Regeringen har lagt fram ett förslag om att höja ROT- och RUT-avdragen från dagens 50 000 kronor till 75 000 kronor från den 1 juli 2024. Enligt SVT har finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) nyligen presenterat detta förslag.
 • Östra Almby och Vintrosa Folket Hus förening får bidrag

  Kultur- och fritidsnämnden beviljar 400 000 kronor Östra Almby Fritidsklubb och 100 000 kronor till Vintrosa Folkets Hus förening.
 • Musik - och julsatsning för personer med funktionsnedsättning

  I år kommer Funktionsstödsnämnden ta 150 000 kronor för att göra två satsningar. 100 000 kronor går till att arrangera en julmiddag eller liknande jularrangemang och 50 000 kronor tilldelas Funkismello.
 • Kampen för rättigheter och förbättringar måste fortsätta

  Fackförbundens maktposition på den svenska arbetsmarknaden har länge varit en grundpelare för arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande. Deras styrka ligger i den kollektiva förhandlingskraft som medlemmarna i ett fackförbund utgör, att tillsammans påverka arbetsvillkor, löner och andra förmåner. Men på senare tid har det observerats en nedgång i medlemskap, särskilt bland unga arbetstagare. Detta trendskifte har väckt oro kring fackförbundens framtid och påverkan på den svenska arbetsmarknaden.
 • Ny skolbusslinje mellan Vintrosa – Adolfsbergsskolan

  Grundskolenämnden förstärker skolskjuts genom att införa skolbuss för elever mellan Vintrosa och Adolfsbergsskolan. Grunden till beslutet ligger i att antalet elever som är i behov av skolskjuts denna sträcka har ökat från och med läsår 23/24. Det finns nu ett tillräckligt stort underlag för att sätta in skolbuss.
 • S i Örebro söker politisk sekreterare

  Socialdemokraterna i Örebro söker nu en politisk sekreterare som vill bli en viktig kugge i det socialdemokratiska lag som arbetar för att stärka partiets ställning i Örebro ytterligare.
 • Socialdemokraterna i Örebro söker ombudsman

  Vill du vara med och stärka socialdemokratin för framtiden? Tycker du att det är roligt med ett omväxlande arbete med fokus på att utveckla människor, politik och organisation? Då är du välkommen att söka jobb som ombudsman i Örebro Arbetarekommun!
 • Medborgardialog och fotoutställning på Olof Palmes torg

  Kom och tyck till om framtida förändringar och ombyggnationer på Olof Palmes torg. Det finns även en fotoutställning som visar torgets historia.
 • Nu tar vi nästa steg i det förebyggande arbetet mot narkotika

  Det förebyggande arbetet mot narkotika stärks med fyra nyanställningar samt en struktur för samverkan mellan flera instanser. Med nya resurser kan personalen arbeta mer förebyggande och fånga upp barn och ungdomar i ett tidigt skede innan de hamnar i ett missbruk och kriminalitet.
 • Stort hinder i ett rättssystem

  Kriminalvården spelar en avgörande roll i att upprätthålla säkerhet, trygg och förvaring i vårt samhälle. Dessvärre står vi inför en växande utmaning som hotar dess effektivitet och syfte – platsbrist inom kriminalvården.
 • Nästa steg i utvecklingen av Aspholmen

  Aspholmen ska omvandlas för att bli en mer levande, attraktiv och tillgänglig stadsdel för fler örebroare. Här planeras för verksamheter, handel, bostäder, grönområden och skola. Ett första steg i utvecklingen är att tillgängliggöra Aspholmen mer, med cirkulationsplatser och ett grönstråk med nya promenadslingor.
 • Vi står upp för allas lika värde

  Vi lever i en tid när auktoritära makter växer och graden av demokrati i världen sjunker. Detta slår hårt mot mänskliga rättigheter och vi ser hur allt fler länder i vår närhet går bakåt när det kommer till hbtq+rättigheter. Hbtq+personer skammas offentligt på sociala medier av politiker med stora plattformar och jakten på hbtq+personers rättigheter har aldrig varit så stor som nu. Vi socialdemokrater vägrar att ställa oss tysta och se på när föraktet försöker vinna mark och ta makten.   
 • Ett hållbart och växande Örebro

  För att skapa ett hållbart och växande Örebro är samhällsplanering och byggande av avgörande betydelse. Vi anser att det är viktigt att prioritera långsiktiga och hållbara lösningar som tar hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter. Genom att skapa en balans mellan tillväxt och bevarande av natur- och kulturmiljöer kan vi säkerställa att Örebro fortsätter att vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i.
 • En trygg start i Örebros skolor

  Skolstarten närmar sig och vi hoppas att alla barn och unga haft ett bra sommarlov. Vi hoppas även att all personal inom skolan kunnat njuta av en fin sommar och är redo för att starta igång höstterminen.
 • Vi bör fråga oss varför otryggheten uppstår

  Lea Strandberg (Mp) och Stina Ståhl (Mp) skriver att stadsplaneringen måste ha ett starkare genusperspektiv. Det framstår som att Örebro är en otrygg plats för kvinnor och att den tidigare översiktsplanen inte tar hänsyn till genusperspektiv.
 • En händelserik sommar för alla med en funktionsnedsättning

  Precis som Lov Örebro återkommer under loven med kostnadsfria aktiviteter för barn och unga, erbjuder kommunen Funkissommar. Det är ett samarbete mellan kommunen och våra samarbetspartners där det ordnas kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter för alla med funktionsnedsättning. Funkissommar bidrar till en händelserik och minnesvärd sommar för alla som deltar. Det breda utbudet av aktiviteter ger möjlighet för var och en att hitta något som tilltalar dem och samtidigt erbjuder en plattform för gemenskap och nya bekantskaper.
 • Vi tar ansvar för att minska utanförskapet

  Den här kommunledningen tar arbetsmarknads-, försörjnings- och utbildningsfrågorna på stort allvar. Det är genom utbildning som vi kan få fler i arbete och lösa de demokratiska utmaningarna. Genom effektiva arbetsmarknadsinsatser minskar vi arbetslösheten i kommunen. Vårt mål är att ge ungdomar bättre förutsättningar i skolan, möta arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov och minska utanförskapet i Örebro. Vi genomför en rad insatser som möjliggör detta redan i år.
 • Vi tar ansvar för Örebros framtid

  Ett halvår har nu passerat sedan vi i Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet ingick ett samarbete för att styra Örebro kommun. Vi gick in i detta samarbete med fokus på ansvar och trygghet i en tid av oro. Vårt gemensamma mål är att Örebro ska vara starkt och motståndskraftigt även i svåra tider.
 • Byggaktör tilldelas mark i Tamarinden

  Under våren har Örebro kommun sökt en byggaktör som vill bygga bostäder på två tomter i Tamarinden. Markanvisningen är nu klar och det är Peab Bostad som tilldelas marken.
 • Allt fler elever får gymnasiebehörighet

  Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna i de kommunala högstadieskolorna är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.
 • Örebro växer - ett nytt bostadsområde bereds

  En ny detaljplan för Bettorpsområdet har antagits. Därmed möjliggörs utvecklingen av ett nytt bostadsområde med bland annat 450 bostäder, grundskola och förskola i den nordöstra delen av Örebro.
 • Prisats för jämställdhetsarbetet

  Nu är det dags för TNT, Teknik–Naturvetenskap–Tjejer, igen. För fjortonde året i rad står den kommunala teknik- och entreprenörskapsskolan Komtek, tillsammans med Tullängsgymnasiet och Teknikcollege, värd för tre teknikdagar som riktar sig till hundra unga tjejer och ickebinära i årskurs 7 och 8. I samband med teknikdagarna uppmärksammas även Komteks 20-årsjubileum.
 • Vattenlek i Stadsparken

  Under sommaren kommer Stadsparken att få ett nytt inslag, en ”spraypark”. Den nya vattenlekplatsen kommer att ligga där plaskdammen finns idag. Sprayparken blir en lekmötesplats för barn och unga som vill svalka sig när de varma dagarna infinner sig.
 • Vi tar ansvar i en tuff tid

  Örebro kommun fortsätter att växa och utvecklas. Nya människor vill flytta hit, företag vill växa och etablera sig här och kvaliteten i vår välfärd är fortsatt hög. Samtidigt har den här kommunledningen bildats för att hantera de utmaningar och svåra tider som vi står inför och med den här budgeten tar vi nya steg på den vägen.
 • Vi tilldelar en av de största markanvisningarna i Örebro

  Under måndagens kommunfullmäktige den 12 juni beslutades det att Örebro kommun tilldelar en markanvisning på cirka 30 hektar till Epiroc. Det är för att de ska kunna etablera ett test- och kompetenscenter i Örebro.
 • Nu är örebroarna välkomna att fiska i Svartån

  Den 13 juni släpper kommunen, tillsammans med Sportfiskarna i Örebro, i 200 kilo regnbåge vid laxtrappan i centrum. Välkomna ner och se när vi släpper ut fisken klockan 12 tisdagen den 13 juni.
 • Funkissommar är tillbaka

  I onsdags startade Funkissommar med Allsång i Stadsparken. Atmosfären var lika strålande som vädret. Bänkarna var fyllda och publikhavet sträckte ut sig över gräsmattan. Under träden stod några som letat sig bort från solen strålar. I tonerna till Sommartider bröt publiken ut ett samstämt jubel och många spontandansade.
 • Oppositionens enade front om Ölmbrogården faller platt

  I en debattartikel, NA 21 maj, väljer oppositionsföreträdarna från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet att motsätta sig beslutet att flytta Ölmbrogårdens vård- och omsorgsverksamhet till nya lokaler på Väster.
 • Unikt kräftfiske återvänder

  Vi kan glädjande meddela att traditionen med kräftfiske fortsätter även i år! Den 18 augusti bjuder Örebro kommun tillsammans med Örebro Sportfiskare in till kräftfiske i Svartån. De som vill fiska ska anmäla sitt intresse senast 31 maj.
 • Gemensamt ansvar för framtidens Örebro

  Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet tar ett gemensamt ansvar för framtidens Örebro i budgeten för 2024.
 • Möt våren på Björkön
  – båtturerna på Hjälmaren är igång

  Årets första båtturer med möjlighet att besöka Björkön, Vinön och Katrinelunds vackra naturmiljöer har startat. Under maj till september avgår turerna som är en del i att öka tillgängligheten på Hjälmaren.