Vår kyrkopolitik i Örebro Pastorat 2022-2025

Två personer tittar glatt in i kameran och i bakgrunden är regnbågsflaggan

Valprogram för Socialdemokraterna i Örebro Pastorat 2022-2025

Frihet, jämlikhet och solidaritet

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd, jämlik och icke diskriminerande finns det fortfarande stora utmaningar. Det finns de som inte vill samarbeta med kvinnliga kollegor eller viga HBTQI+-personer. Detta är för oss socialdemokrater oacceptabelt och vi säger ifrån när människovärdet kränks.

Vi vill därför

 • att alla oavsett bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet.
 • att fortsätta arbetet för att alla präster i Svenska kyrkan ska viga samkönade par.
 • att Svenska kyrkan alltid står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd.
 • att Svenska kyrkan utvecklar sitt arbete för att säkerställa att ingen diskriminering ska kunna förekomma i verksamheten.

Vårda skapelsen

Svenska kyrkan ska gå före och vara ledande inom grön omställning. Det är av största vikt att vi värnar om naturens resurser och bedriver en hållbar jord- och skogsförvaltning. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro, där menar vi att Svenska kyrkan har en viktig uppgift och roll att fylla. Internationell solidaritet och ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas.

Vi vill därför

 • att Svenska kyrkan fortsätter att satsa betydande resurser på det nationella arbetet med en klimatsmart kyrka och att alla nivåer deltar i omställningen.
 • att Svenska kyrkan tar en aktiv del i diskussionen beträffande Agenda 2030 och gör sitt yttersta för att realisera målen i sin verksamhet.
 • att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom att samarbetet med offentlig sektor och frivilligorganisationer ökas i syfte att hjälpa och stötta alla människor i utsatta lägen.

För en nära och öppen folkkyrka

Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar, vi vill därför ha en kyrka som är öppen för alla. Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället. I ett mångreligiöst sammanhang är det viktigt att Svenska kyrkan främjar en aktiv dialog mellan olika trossamfund.

Vi vill därför

 • att Svenska kyrkan fortsatt ska vara en öppen och solidarisk folkkyrka, där det finns en plats för alla. Svenska kyrkan ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns.
 • att kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.
 • att religionsdialogen mellan trossamfund ska främjas.

Svenska kyrkan – ett föredöme som arbetsgivare

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö, något annat kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Vi vill att Svenska kyrkan ska bli ett föredöme när det kommer till goda arbetsvillkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att Svenska kyrkan ska utveckla ett demokratiskt ledarskap, vilket förutsätter jämställdhet och de anställdas delaktighet. Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetensutveckling i fokus. Ett strategiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är av största vikt och måste utvecklas. Allt detta är viktigt för att Svenska kyrkan ska bidra till att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Vi vill därför

 • att Svenska kyrkan ska stärka sin kompentens som arbetsgivare.
 • att det förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklas.
 • att få fler kvinnor på ledande befattningar.

Det här vill vi Socialdemokrater i Örebro pastorat

Vi prioriterar diakonala frågor som avgiftsfri verksamhet för barn och unga och har ett fortsatt starkt arbete med Örebro Stadsmission. Vi fokuserar på att vara en god arbetsgivare genom att satsa på kompetensutveckling och för att alla som vill arbeta heltid ska få den möjligheten.

Vi vill därför

 • att svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet fortsättningsvis är avgiftsfri och är tillgänglig för alla.
 • att det diakonala arbetet fortsatt stärks och utvecklas för att bryta människors ofrivilliga ensamhet och isolering.
 • att hela Örebro pastorat ska genomgå regnbågsnyckeln – Svenska kyrkans HBTQI+-certifiering
 • att fortsätta arbetet för en klimatsmart, socialt och ekonomiskt hållbar kyrka.
 • att Svenska kyrkan ska bli ett föredöme när det kommer till goda arbetsvillkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö.
 • att medverka till att de demokratiska värdena inom kyrkan värnas.

Läs mer om valet, våra regionala och centrala program här!