NYHET

Regionstyret förhalar viktiga reformer för missbruksvården

Vården för opioidmissbrukare, så kallade LARO-mottagningar, finns idag framför allt i de större städerna. Socialdemokraterna lade redan 2022 flera förslag för att få en större spridning av mottagningarna och bättre tillgänglighet i hela Skåne. De är kritiska mot att högerpartierna som styr Region Skåne fortsätter att skjuta besluten framför sig och inte ger besked om hur de ställer sig till förslagen.

Exempelbild

Behovet av åtgärder märks särskilt tydligt i Helsingborg. Där finns i nuläget sex LARO-mottagningar, de flesta samlade i centrum. Samtidigt är tillgängligheten till missbruksvård betydligt sämre i resten av nordvästra Skåne. Det innebär att många patienter från de kringliggande kommunerna, ibland till och med från andra regioner, måste resa in eller på sikt flytta till Helsingborg för att få tillgång till vård. Det gör det svårt för kommunens socialtjänst att samverka med vården och ge det stöd som behövs till det ständigt växande antalet personer med beroendeproblematik, där många dessutom egentligen är andra kommuners ansvar.

–Det här är en patientgrupp som inte bara behöver vård, utan också omfattande sociala insatser. Det ansvaret måste alla kommuner vara med och ta, inte bara större städer som Helsingborg. Socialdemokraterna har lagt konstruktiva förslag på bordet. Nu får Moderaterna och resten av regionstyret sluta dra benen efter sig och agera, säger Jan Björklund, gruppledare för Socialdemokraterna i Helsingborg.

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, LARO, är den mest välbeprövade och spridda metoden för behandling av långvarigt beroende av opioider, till exempel heroin. Forskning har visat att LARO leder till minskad sjuklighet och dödlighet, minskat illegalt drogbruk och minskad spridning av HIV. I Skåne är LARO sedan 2014 organiserad som ett vårdval där privata utförare är fria att etablera mottagningar var som helst i Skåne.

–Regionstyret måste ta kritiken från Helsingborg på allvar. LARO räddar liv och vårdvalet har bidragit till ökat tillgänglighet totalt sett. Det ska vi vara rädda om. Men det är ett bekymmer att det inte finns någon styrning av var mottagningarna ska finnas. Det måste vi åtgärda, säger Carina Svensson (S), regionråd och andre vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna presenterade i september 2022 tre förslag för att förbättra tillgängligheten till LARO i hela Skåne. När de behandlades i december samma år ville styret inte bifalla dem direkt, men lovade att de skulle tas med i en större utredning av ersättningssystemet för LARO. Resultaten skulle ha presenterats i höstas, men utredningen är fortfarande inte klar.

–Det är väldigt olyckligt att högerstyret förhalar viktiga reformer av LARO. Den här frågan förtjänar att prioriteras högre. För Socialdemokraterna är det viktigt att vården ska finnas nära medborgarna. Det gäller självklart också missbruksvården, säger Carina Svensson (S).

Fakta: Socialdemokraternas förslag för att öka tillgängligheten till LARO i hela Skåne

  • Inför en geografisk ersättning, liknande den som finns för vårdcentraler, för att styra etableringen av nya mottagningar mot mindre orter.
  • Ställ krav på att alla mottagningar ska hålla öppet under helgerna. I till exempel Ängelholm finns ingen helgöppen LARO-mottagning, vilket innebär att patienterna hänvisas till Helsingborg.
  • Se över ersättningarna för att stimulera apoteksuthämtning av läkemedel. Det skulle underlätta för patienter som bor på orter utan LARO-mottagning, men också leda till ett större fokus på rehabiliterande insatser vid besöken.