Trygg och jämlik sjukvård i hela länet

bra vård

Alla länets invånare ska ha tillgång till en trygg och nära hälso- och sjukvård. Vården ska styras efter patienternas behov och inte efter tillgången till privata sjukvårdsförsäkringar. För att uppnå en jämlik hälso- och sjukvård behövs fortsatta satsningar på förebyggande folkhälsoarbete, personcentrerad vård och tre välfungerande akutsjukhus i länet.

Välfärden ska finnas till för alla och kännetecknas av hög kvalitet och tillgänglighet i hela länet. Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län ska vara jämlik, ha höga kliniska resultat och hög kvalitet samt ges efter patientens behov. För att bygga upp en mer tillgänglig och köfri vård vill Socialdemokraterna fortsätta satsa på mer resurser inom hälso- och sjukvården och prioriterar satsningar på vårdpersonalen och trygg sjukvård i stället för skattesänkningar.

Patientens behov av vård ska styra, inte om länets invånare har råd med privata sjukvårdsförsäkringar. Socialdemokraterna säger nej till privatiseringar och utförsäljning av vården. Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för hälso- och sjukvården ska användas till att förbättra vården för sjuka patienter – inte till stora vinstuttag.

Coronapandemin har visat hur dåliga anställningsvillkor och privatiseringar i välfärden har lett till ett försvagat vårdsystem. Tandhälsan skiljer sig åt stort i landet och inom länet. Socioekonomiska faktorer som utbildnings- och inkomstnivå påverkar både tandhälsan och hälsan i stort. Kostnaden för tandvård är orättvis och systemet med avgifter inom tandvården ska inte vara en klassfråga.

Demokratisk kontroll av vården

Socialdemokraterna vill bygga upp en ännu bättre sammanhållen hälso- och sjukvård med hög kvalitet som ges efter patientens behov. Sverige kommuner och regioner (SKR), samarbete mellan regionerna och inom sjukvårdsregionerna är en förutsättning för jämlik sjukvård för alla invånare. När färre privata vårdaktörer är iblandade och det offentliga styr så tar samhället tillbaka den demokratiska kontrollen över vården. Specialistsjukvården ska drivas i offentlig regi. Inom vårdval i primärvården ska patienternas behov vara i fokus och regelböckerna ska innehålla tydliga formuleringar om vilka krav som ställs för en jämlik vård på länets vårdcentraler. Inga nya verksamheter ska omfattas av vårdval.

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Region Jönköpings län ska ha som mål att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Personalomsättningen ska minska och grundbemanningen ska öka. Personalen ska ha yrkesmässiga och konkurrenskraftiga löner genom facklig samverkan. Region Jönköpings län behöver fortsätta satsningarna på att höja lönen för vårdpersonal med särskilt fokus på kvinnodominerade yrken. Vården behöver vara mer aktiv och arbeta förebyggande för att lösa bemanningsproblem. Studenter ska erbjudas praktikmöjligheter verksamhetsförlagt undervisning och feriepraktikplatser i större omfattning.Beroendet av hyrpersonal måste stoppas. Genom inrättandet av egna bemanningspooler skapar vi goda förutsättningar för vår personal och kan trygga personalförsörjningen. Alla elever som slutför vård- och omsorgsprogrammet med godkända betyg ska erbjudas en heltidsanställning inom Region Jönköpings län. Många som har varit arbetslösa under en längre tid skulle kunna arbeta inom välfärden med rätt stöd. Region Jönköpings län ska vara ett föredöme och arbeta för att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få en anställning inom vården.

Ett tryggt och hållbart arbetsliv

En förutsättning för jämlik vård är att länets tre akutsjukhus, vårdcentraler, tandvården och andra vårdinrättningar har tillräckligt med personal. Alla medarbetare inom Region Jönköpings län ska ha ett hållbart arbetsliv och jobba på trygga och flexibla arbetsplatser med bra arbetsmiljö. En grundförutsättning är väl utvecklade former för dialog och samverkan mellan arbetsgivare och fackförbunden. Vårdpersonalen ska känna att de både hinner och orkar arbeta heltid. Arbetet med arbetstidsmodeller ska fortsätta att utvecklas. Måtten för heltid och veckoarbetstid kan behöva ändras utifrån arbetsinsats och belastning. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och servicepersonal ska göra det som de är utbildade till och anställda för. Vårdpersonal ska ägna mer tid åt patienterna och mindre åt administration. All personal ska ha möjlighet till kompentensutveckling och fortbildning utifrån den senaste forskningen. Undersköterskor, sjuksköterskor och andra akademiska yrkesgrupper ska ha möjlighet att gå specialiserad vidareutbildning på arbetstid utifrån verksamhetens behov. Erfarna medarbetare inom olika yrken som närmar sig pension ska kunna ha som del av eller hela sin tjänst i ett mentorskapsprogram som stöd för den som är ny inom yrket eller på arbetsplatsen.

Jämställd vård

Det är fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till vård och behandling. För att alla invånare ska ges ett likvärdigt bemötande, behandling och vård ska ett jämställdhetsperspektiv finnas med i hälso- och sjukvården. Vi ska fortsätta göra satsningar på förlossningsvård och på kvinnors hälsa. Det handlar om att utveckla och säkerställa vårdkedjan under och efter graviditeten samt motverka förlossningsskador. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Hälso- och sjukvården ska fortsätta utveckla vården och stödet för våldsutsatta. Vi ska skapa ett samlat flöde med flera aktörer som samverkan i team runt den våldsutsatta för att skapa en mer sammanhållen vårdkedja på respektive akutsjukhus.

Undersköterskelyftet

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel från 2023 efter förslag från Kommunal och Socialdemokraterna. Det är en väg för att höja statusen för denna viktiga yrkesgrupp. Men det behövs mer för att fler ska vilja utbilda sig och arbeta som undersköterska. Socialdemokraterna vill genomföra ett Undersköterskelyft inom Region Jönköpings län genom att satsa särskilda medel som ska gå till högre löner, utveckla heltid som norm, bibehålla sammanhållen arbetstid, specialistutbildning på betald arbetstid för undersköterskor, kontinuerlig yrkes- och kompetensutveckling under hela yrkeslivet och skapa utrymme för löneutveckling i takt med ökade kunskaper och erfarenhet.

Omställning till nära vård

Alla länets invånare ska kunna få rätt vård i tid och på rätt nivå. För att uppnå en jämlik och trygg vård i hela länet krävs korta insatstider med ambulans och korta väntetider till operation eller undersökning. Socialdemokraterna ska arbeta vidare för att hälso- och sjukvården ska ställa om till mer nära vård där primärvården och vårdcentralerna utgör basen för patienterna. Region Jönköpings län behöver ha ett bra samarbete med länets kommuner om hemsjukvården, vården inom äldreomsorgen och psykisk hälsa. Vården behöver bli mer personcentrerad och väl utbyggd digital teknik är ett bra komplement till fysiska möten. Det behöver även finnas stöd för de som inte kan hantera den digitala tekniken. Länets tre sjukhus ska fortsätta utvecklas för att säkra tillgången till akutsjukvård för länets invånare. Ambulansen behöver ha korta insatstider i hela länet och målet är att ingen ska behöva vänta längre än en kvart på ett larm som har högsta prioritet. Tillgängligheten via telefon hos 1177 behöver bli bättre och den första kontaktvägen in till vården ska vara snabb och enkel.

Folkhälsoarbete

Arbetet med livsstilsförändring är avgörande för bättre folkhälsa och för att färre ska hamna på sjukhus senare i livet. För att minska hälsoskillnaderna i länet behöver större hänsyn tas till socioekonomiska förutsättningar. Samarbetet behöver öka mellan hälso- och sjukvården, länets kommuner, civilsamhället, idéburet partnerskap, frivilligorganisationer och idrottsföreningar. Alla kommuner i länet ska ha aktiva hälsocenter som kan hjälpa invånare att ändra osunda vanor. För att civilsamhället ska kunna bidra än mer för bättre förebyggande hälsoarbete behöver folkhälsobidragen utökas. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könsstympning och våld i nära relationer orsakar stort lidande för många. Region Jönköpings län ska arbeta med insatser som ska motverka att detta uppstår eller upprepas.

Bättre psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan växer i samhället och behovet av behandling är större än vad vården kan erbjuda. Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla det förebyggande arbete och metoden med ”En väg in” för att lättare kunna hänvisa barn och unga som drabbats av psykisk ohälsa till rätt vårdnivå. Antingen inom respektive kommun och elevhälsan eller till rätt vårdsinstans inom Region Jönköpings län. Psykiatrin behöver ställas om till mer öppen och nära vård genom samarbete med vårdcentralerna, mobila team och uppsökande personal. Socialdemokraterna ser behov av stora insatser för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och mer förebyggande arbete riktat mot barn och unga. Även det suicidpreventiva arbetet behöver stärkas och förbättras. Vårdcentralerna ska ta ansvar för att minska äldres ofrivilliga ensamhet och bygga upp nätverk samt deltar i initiativ från pensionärsorganisationer och civilsamhället.

Trygg vård för unga

Familjecentraler och ungdomsmottagningar har en avgörande roll för att barn och unga ska få en bra start med god hälsa i livet. Barn och deras föräldrar ska inte behöva skickas runt mellan olika aktörer utan få ett samlat stöd vid diagnoser som kräver vård och stöd under längre tid. Samverkan mellan vården, skola och länets kommuner ska vara väl utarbetad för att ingen ska falla mellan stolarna.

Trygg vård för äldre

Äldre med stora behov och kroniskt sjuka patienter som ofta besöker vården ska erbjudas ett patientkontrakt med en plan för alla planerade vårdinsatser och en fast vårdkontakt som går att ringa till vid behov. Samtidigt behöver det finnas en god och utbyggd geriatrisk vård vid länets tre sjukhus. Personer med omsorgsbehov ska ha en trygg och säker hemgång vid utskrivning från akutsjukhusen. Därför ska samarbetet till länets kommuner förbättras vid hemgång. Många äldre har svårt med ny teknik och Region Jönköpings län behöver arbeta för att det inte ska uppstå ett digitalt utanförskap för de som inte kan hantera digital teknik. Den som har vårdbehov och har svårt för den digitala tekniken ska inte riskera att utelämnas och ska därför erbjudas en fast vårdkontakt att ringa. Äldre ska erbjudas ett samlat vaccinationspaket för att undvika onödigt lidande och att sköra äldre blir sjuka sent i livet. Äldre patienter och anhöriga ska vara delaktiga och känna trygghet i hela vårdförloppet. Många äldre har en utsatt ekonomisk situation och resor till vården kan underlättas genom att kallelsen till vårdbesök ska gälla som biljett inom kollektivtrafiken.

Specialiserad palliativ vård

Socialdemokraterna vill satsa vidare på den specialiserade palliativa vården på sjukhus och att verksamheten för specialiserad sjukvård i hemmet utvecklas och utformas så att alla länsinvånare har jämlik tillgång till palliativ vård dygnet runt. Den palliativa vården behöver vara jämlik och alla tre akutsjukhusen ska ha vårdplatser för specialiserad palliativ vård. Även patientens anhöriga ska känna trygghet under vården i livets slutskede.

Jämlik tandvård

Förebyggande tandvård är en viktig folkhälsofråga. I dag påverkar människors bakgrund och ekonomiska förutsättningar i för stor utsträckning invånarnas munhälsa. Allt för många får vänta länge på sitt besök hos tandvården och det är brist på tandläkare. Tandvården ska vara jämlik i hela länet och en jämlik tandvård kommer öka folkhälsan. Region Jönköpings län ska arbeta för att minska personalomsättningen inom tandvården och öka personaltätheten inom tandvården. Därför vill Socialdemokraterna att Jönköping University startar upp en tandläkarutbildning i samarbete med Region Jönköpings län

Jämlik cancervård

Tiden från misstanke om cancer till behandling behöver kortas. Cancervården ska finnas tillgänglig på alla tre akutsjukhus. För att cancervården ska bli jämlik i hela länet behöver hela Sydöstra sjukvårdsregionen ha en samordning så att även boende vid regiongränserna får bästa möjliga behandling. Antalet deltagande på mammografi och vid screening för livmoderhalscancer behöver öka. Organiserad testningen för prostatacancer och screeningen för tjocktarmscancer ska vara en ordinarie del av cancervården.

Språkutbildning

Personalen inom vården ska behärska svenska språket. Patienter ska kunna förstå detaljerna runt sina skador eller sjukdomar. Region Jönköpings län ska erbjuda språkutbildning och yrkessvenska till anställda som har svårt att kommunicera tillräckligt bra på svenska för att arbeta patientnära.

Socialdemokraterna vill att:

 • Fler sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna gå specialiserad vidareutbildning på arbetstid.
 • Region Jönköpings län ska genomföra satsningen Undersköterskelyftet.
 • Lokala vikariepooler med fast anställd personal ska inrättas på alla tre akutsjukhusen.
 • Lönen för vårdpersonal ska höjas.
 • Vårdcentralerna ska ta ett större ansvar i det förebyggande arbetet riktat mot barn och ungas psykiska hälsa och vi behöver korta köerna inom psykiatrin.
 • Äldre ska erbjudas ett samlat vaccinationspaket.
 • Folkhälsobidragen ska utökas för bättre förebyggande hälsoarbete hos civilsamhället.
 • Väntetiderna inom cancervården ska kortas.
 • Arbetet med suicidprevention ska intensifieras.
 • Region Jönköpings län ska samverka med länets kommuner och att ta ett större gemensamt ansvar för det förebyggande hälsoarbetet på ungdomars fritid.
 • Alla elever som slutför vård- och omsorgsprogrammet med godkända betyg ska erbjudas en heltidsanställning inom Region Jönköpings län.
 • Alla arbetsplatser inom Region Jönköpings län ska ha fackliga skyddsombud.
 • Region Jönköpings län ska vara oberoende av hyrpersonal.
 • Jönköping University ska starta en tandläkarutbildning i samarbete med Region Jönköpings län.
 • Region Jönköpings län ska erbjuda praktikplatser och feriepraktikplatser i större omfattning.
 • Region Jönköpings län ska främja en trygg hemgång från akutsjukhusen genom ett ökat samarbete med länets kommuner.
 • Region Jönköpings län verkar för att förebygga digitalt utanförskap och erbjuda den gruppen en fast vårdkontakt.
 • Region Jönköpings län ska verka för ett samlat flöde med flera aktörer som samverkan i team runt den våldsutsatta, för att skapa en mer sammanhållen vårdkedja på respektive akutsjukhus.
 • De skenande kostnaderna för privat digital vård ska stoppas.