NYHET

Billigare och ökad elproduktion

Vi socialdemokrater från Västmanland vill se en utbyggnad av elnätet, ökad effekt i hela landet och en snabbare utbyggnad av bland annat vindkraft.

Exempelbild

Västmanland har världsledande industri inom flera olika sektorer. Så vill vi att det ska fortsätta vara i framtiden. För att våra företag ska kunna vara konkurrenskraftiga och leda den gröna omställningen behöver de i flera fall förändra sin produktion. Utsläppen måste minska och för det krävs ofta väldigt mycket mer el. Vår uppgift, som politiker, är att se till att företagen har den kompetens, den infrastruktur och den elenergi som de behöver för att stå starka även i framtiden.
Sverige och Västmanland behöver öka vår elproduktion och det är snabbt. Vi socialdemokrater från Västmanland vill se en utbyggnad av elnätet, ökad effekt i hela landet och en snabbare utbyggnad av bland annat vindkraft. Våra är utredda och har remissbehandlats. De kan få effekt snabbt om regeringen sjösatte dem. Därför uppmanar vi våra kollegor i Tidöpartierna att trycka på sina kompisar i regeringen för åtgärder som förbättrar energiförsörjningen.

1. Snabbare tillståndsprocesser för mer elnät
Prioritera riksintresset eldistribution, använd luftledningar för att kunna dra större ledningar snabbare och ge starkströmsledningar undantag från förbud i miljöbalken.

2. Ökad effekt i hela landet
Möjliggöra för omvända auktioner, krav på företag för tilldelning av effekt och krav på att använda tilldelad effekt. Vi har varken tid eller råd med effekt som inte används!

3. Mer vindkraft här och nu
Att avkräva kommunerna att tidigt i processen ta ställning till föreslagen vindkraft skulle göra processen mer effektiv. Vi tog fram ett förslag men det har SD, M, L och KD röstat nej till två gånger. Regeringen bör även återinföra de tidigare villkoren för anslutning av havsbaserad vindkraft så att flera projekt kommer igång.

Vi Socialdemokrater tror på Västmanland. Vi behöver öka tempot, säkra kompetens- och energiförsörjningen och ge våra företag möjlighet att leda industrins omställning. Vi har därför lagt fram förslag som vi vet att både industrin och fackförbunden gärna vill se. Västmanland ska vara ett världsledande industrilän även i framtiden och vi socialdemokrater tänker bidra med det som krävs för att lyckas.

Åsa Eriksson, riksdagsledamot
Olle Thorell, riksdagsledamot
Lena Johansson, riksdagsledamot