Position: Dubbelspår på Malmbanan måste byggas ut

Regeringen måste agera nu för att säkra Sveriges infrastruktur och ekonomiska utveckling. Malmbanan är en central del av vår nationella transportinfrastruktur och viktig för Sveriges export. Närmare 50% av allt tonnage som fraktas på Sveriges järnvägsnät transporteras på ett bräckligt enkelspår mellan Luleå-Kiruna-Narvik. Den gröna omställningen av industrierna i Norrbotten ger därtill ett ökat behov av transporter på Malmbanan. Malmbanan är inte bara en avgörande pulsåder för Sveriges och våra norrbottniska företag, utan lika mycket för näringslivet och fylkena i Nordnorge.

De senaste årens stora rälshaverier har visat att banan behöver rustas upp och med ökande godsvolymer behöver dubbelspår byggas längst hela Malmbanan så fort det bara är möjligt. 

Trafikverket har i sin rapport från september 2023 om industriinvesteringar i Norra Sverige pekat ut att sträckan Luleå-Boden har akut kapacitetsbrist redan 2030 och föreslagit regeringen att lånefinansiera, för att utanför infrastrukturplan kunna bygga dubbelspår på den sträckan. Utöver det föreslås ett antal förlängda mötesplatser efter Malmbanan.  

Vi socialdemokrater i Norrbotten anser att det behövs dubbelspår på hela Malmbanan, från Narvik till Luleå, för att öka kapaciteten och minska trängseln. Det skulle möjliggöra en smidigare och mer effektiv transport av malm såväl till stålverk som till hamnar för export. Detta skulle i sin tur öka produktiviteten och konkurrenskraften för den svenska gruvindustrin. 

Dubbelspår på Malmbanan skulle också förbättra säkerheten och minska risken för olyckor längs Malmbanan. Enkelspår utgör en flaskhals som ökar risken för olyckor och avbrott i trafiken. 

Dubbelspår skulle möjliggöra en ökad frekvens av tågavgångar, vilket skulle minska väntetiden och öka tillgängligheten för både godstransporter och persontrafik längs Malmbanan. Detta skulle förutom att öka Sveriges exportkapacitet, vara viktigt för de lokalsamhällen längs sträckan som är beroende av tågtransport för sin ekonomi och sin dagliga verksamhet. Dubbelspår på Malmbanan skulle underlätta kompetensförsörjningen och möjliggöra en bättre tillgång till sjukvården i hela Norrbotten. Ett dubbelspår på hela sträckan Narvik-Luleå är också en viktig del i en förstärkt och utbyggd infrastruktur i ett försvars- och Natoperspektiv i hela Barentsregionen. 

På grund av den omfattande investeringen som krävs är det rimligt att kräva att staten antingen lånefinansierar hela bygget eller att man avstår från vinstutdelningar från LKAB till staten under en 10-årsperiod för att möjliggöra finansiering av projektet och ger LKAB uppdraget att bygga dubbelspår.

Genom att antingen lånefinansiera hela bygget eller avstå från vinstutdelningar från LKAB och istället låta bolaget ta på sig bygguppdraget kan Sverige säkerställa att Malmbanan rustas upp på ett kostnadseffektivt sätt som gynnar både gruvindustrin och samhället som helhet. Detta skulle vara en viktig investering i landets infrastruktur och ekonomiska utveckling på lång sikt.

Sammanfattningsvis är byggandet av dubbelspår på Malmbanan nu nödvändigt för att öka kapaciteten, förbättra säkerheten och öka tillgängligheten för både godstransporter och persontrafik. Det skulle gynna både gruvindustrin och lokalsamhällena längs banan, och därmed bidra till en mer hållbar och effektiv transportinfrastruktur i Sverige.

Sammanfattande text; 

"Regeringen måste nu agera för att säkra Sveriges infrastruktur och ekonomiska utveckling. Malmbanan är en central del av vår nationella transportstruktur och behöver snarast rustas upp för att möta dagens och morgondagens behov. Vi socialdemokrater kräver att regeringen antingen lånefinansierar hela bygget av dubbelspår på Malmbanan eller avstår från utdelningar från LKAB under en 10-årsperiod för att säkerställa finansieringen. Dubbelspår på Malmbanan är ett måste och skulle inte bara öka kapaciteten och minska trängseln, utan även förbättra säkerheten och öka tillgängligheten för både gods- och persontransporter längs banan. Vi är övertygade om att genom att agera på detta sätt kan vi säkra en hållbar och effektiv transportinfrastruktur för framtiden, till gagn för hela samhället och den svenska ekonomin."

Publicerad