NYHET

Digital elevhälsa – en av flera viktiga satsningar som nu görs på elevhälsan

Bild på Jessica Ekerbring som står längs en gata. På bilden står det elevhälsan ska vara likvärdig inom hela kommunen. I botten av bilden ligger Socialdemokraternas ros.

16 miljoner kronor. Så mycket pengar satsas nu på elevhälsan i Örebro. Satsningen innebär bland annat personalförstärkningar inom yrkesgrupperna kurator, skolsköterska, psykolog, speciallärare och specialpedagog. Dessutom satsar vi även på en helt ny samordnande funktion samt digital elevhälsa. Satsningen finansieras av medel från Topp 25 2025.

Satsningarna som programnämnd Barn och utbildning idag antagit syftar till att öka tillgängligheten och inte minst likvärdigheten inom elevhälsan som har uppdraget att bidra till en god, trygg och positiv lärandesituation.

Satsningen innebär inte bara en ökad bemanning inom elevhälsan generellt utan även en ny roll som elevhälsosamordnare/ledningsfunktion samt digital elevhälsa. Grunden till att klara skolan är att eleven mår bra och därför satsar vi nu extra mycket på elevhälsan. För att öka tillgängligheten erbjuds en digital kontaktväg och vi vet att många elever föredrar digitala verktyg framför fysiska möten. Vår förhoppning är att det nya verktyget ska underlätta för eleverna att komma i kontakt med elevhälsan.

Syftet med den nya rollen som samordnare/ledningsfunktion är primärt att öka likvärdigheten inom elevhälsan. Denna funktion kommer ha ett övergripande ansvar för att leda och samordna professionerna inom verksamheten.

– Att vi inom kort kommer tillsätta en person med särskilt samordningsansvar för elevhälsan ser vi som något väldigt viktigt och positivt. Tillgängligheten till elevhälsan ska inte vara beroende av vilken skola eleverna går på utan vara likvärdig inom hela kommunen, säger Jessica Ekerbring (S) vice ordförande programnämnd Barn och utbildning.

Vid sidan av ovanstående satsningar så sker också en rejäl personalförstärkning inom elevhälsan i Örebro. Det handlar om rekrytering av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare samt en psykolog. Medel riktas också till utbildningsinsatser av personal samt ett särskilt närvaroteam vars syfte kommer vara att minska andel elever med hög frånvaro.

För att vi ska klara tillgängligheten, få en likvärdighet samt hålla en bra kvalitet på elevhälsan behöver vi förstärka personalstyrkan, vilket vi gör genom att anställa fler. Idag har vi en bra personal på våra skolor och genom att anställa fler kan vi stärka upp och möta det behov som finns. Närvaroteamet som vi satsar extra på känns angeläget och det nya teamet medför att vi ökar närvaron i våra verksamheter.

De antagna satsningarna grundar sig på förslag som driftsnämnderna lämnat till programnämnden för att stärka studieresultaten. Beslut fattas idag på programnämnd Barn och utbildnings sammanträde den 4 mars.