NYHET

Rödgröna majoritetens budgetförslag för 2024 presenterat

Den 9 oktober presenterade den rödgröna majoriteten i Region Västerbotten sitt budgetförslag för 2024 samt regionplan för 2024–2027. Detta sker i en osäker tid kantad av en ekonomisk kris. Därför föreslår den politiska ledningen flera kraftfulla och träffsäkra åtgärder för att stärka årets budgetresultat, vända krisen och stötta vanligt folk.

Bild på regionråden

Regionråden i den rödgröna majoriteten. Fr. v. Peter Olofsson (S), Emma Lindqvist (MP) och Jonas Karlberg (V)

Det är ett allvarligt ekonomiskt läge i landet. Sveriges 21 regioner går mot ett totalt underskott på drygt 20 miljarder, varav Region Västerbotten står för ett underskott på 700 miljoner kronor 2024.

– Regionerna i Sverige genomgår den svåraste ekonomiska krisen någonsin samtidigt som svårigheterna med brist på personal och kompetenser blir alltmer påtagliga. I en sådan tid behöver vi lägga en budget som tar ansvar både för det närmsta året likväl som för framtiden, säger Peter Olofsson (S).

Regionplanen för 2024–2027 utgörs av två målområden: Ett attraktivt och hållbart Västerbotten samt Robust verksamhet och service. Regionplanen består av sju mål i stället för tidigare 12 mål, vilket gör det möjligt att kunna prioritera och utveckla regionen. Fokus ligger på var vi vill att Västerbotten ska vara 2027. Som grund för arbetet finns de fyra vägledande principerna jämställdhet, jämlikhet, social hållbarhet och ett regionalt fokus på hela länet som ska genomsyra verksamheten och alla beslut.

– Oavsett hur ekonomin ser ut och vilka konsekvenser den ger oss här i Västerbotten, så ska Region Västerbotten fortsätta arbeta för att vara en jämställd, jämlik och hållbar region. Region Västerbotten ska bidra till att människor känner sig välkomna och vill leva, bo och verka här. De principerna har vi med både i de enkla och svåra val som kan komma, säger Jonas Karlberg (V).

Den största utgiften i budgeten för 2024 är de ökade pensionskostnaderna, en kostnad som väntas vara lägre i framtiden. För att stärka årets resultat vidtas åtgärder som pausade investeringar och höjning av patientavgift och tandvårdstaxa. Inom regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden görs budgetreduceringar till följd av minskad administration, dessa pengar förs sedan tillbaka till respektive nämnd för riktade satsningar på Lycksele BB, kollektivtrafiken och det nya vårdinformationssystemet. Vi har förslag på uppdrag som bland annat ska minska beroendet av hyrpersonal, förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården, och minska tjänsteresandet.

– Klimatförändringarna och dess konsekvenser, som hotar människors hälsa och liv, är något vi i regionen arbetar aktivt med. Vårt mål är att vara en föregångare i det arbetet. Vi fortsätter att prioritera utsläppsminskande åtgärder samt att anpassa våra fastigheter och vår verksamhet efter klimatförändringarnas konsekvenser, säger Emma Lindqvist (MP).

Beslut om budget för 2024 och regionplanen för 2024–2027 tas på regionfullmäktige i november.

 

Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande, peter.olofsson@regionvasterbotten.se, 070-250 05 41

Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet, jonas.karlberg@regionvasterbotten.se, 070-725 49 19

Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för klimat, miljö och hållbarhet, emma.lindqvist@regionvasterbotten.se, 073-914 04 19