24-04-14: Regeringen måste vakna upp för att möta infrastrukturbehoven i norra Sverige

Följande uttalande antogs på Socialdemokraterna i Västerbottens distriktskongress den 14 april 2024.

Socialdemokraterna i Västerbotten kräver att regeringen snabbt tar ett krafttag kring utvecklingen av järnvägen, precis som man gjort i försvarsfrågorna.

Trafikverket lämnade i januari i år sitt inriktningsunderlag för infrastrukturplanering till regeringen. I inriktningsunderlaget ger Trafikverket regeringen sin bedömning om ekonomiska ramar och vägledning inför kommande infrastrukturproposition. Socialdemokraterna i Västerbotten har tagit del av inriktningsunderlaget och är förvånade på en rad punkter som berör norra Sveriges del av den statliga transportinfrastrukturen.

Inriktningsunderlagets prognoser tycks visa på en total oförståelse över den utveckling som sker i här. Prognoserna som målas upp beskriver utflyttning och minskade antal arbetstillfällen, medan satsningarna om hundratals miljarder framställs som uteslutande lokalt aktuella. När vi i norr befinner oss i ledande position för nyindustrialiseringen är det minst sagt tondövt att inte utlova det underhåll och de satsningar som krävs för att omställningen inte ska tappa fart.

Samtidigt visar strukturförändringarna av vårt försvar, ett resultat av det nyvunna Nato-medlemskapet, på att kraftiga satsningar för utveckling är fullt möjliga om handlingsviljan från regeringshåll finns. Den hastiga och omvälvande samhällsförändringen på detta område märks tydligt, särskilt i norra Sverige.

Det borde vara en självklarhet att det ska vara möjligt att lita på järnvägen även hos oss. Dessvärre är så inte fallet idag. Järnvägen är just nu inte pålitlig varken för industrin eller för persontransporter när nattåg hotas. Därtill står Malmbanan stilla och i Trafikverkets inriktningsunderlag ges ingen tydlighet i frågan om huruvida Norrbotniabanan, i sin helhet, ska byggas.

Trafikverkets prognoser för norra Sverige visar att man uppenbarligen inte har förstått den utveckling som redan sker här, vilket är till stor skada då både bostadsföretag och investerare använder inriktningsunderlaget som guide för att Sverige måste underhålla och utveckla det svenska väg och järnvägssystemet samtidigt, inte det ena eller det andra.