24-04-14: Uttalande om arbetskraftsinvandring

Följande uttalande antogs på Socialdemokraterna i Västerbottens distriktskongress den 14 april 2024.

Dagens regler för arbetskraftsinvandring har gällt sedan 2008 när den då moderatledda regeringen införde dem. Dessa regler byggde helt och hållet på arbetsgivarnas villkor och öppnade upp för fusk, fiffel och exploateringar av människor. Reglerna har också snedvridit konkurrensen och därigenom skadat näringslivet.

Före 2008 hade Sverige ett system med arbetsmarknadsprövning, för att säkerställa att arbetskraftsinvandring skedde i yrken med faktiska behov av det. Med nuvarande regler är det ensidigt arbetsgivaren som avgör vilka som får komma till Sverige och arbeta. Detta oaktat hur arbetsmarknaden ser ut.

Den grundregel som funnits sedan Moderaternas avreglering är att den som arbetskraftsinvandrat ska ha en inkomst på minst 13 000 kronor per månad. Nyligen höjdes den gränsen till ca 27 000 per månad, och nu finns ett förslag om att höja gränsen ytterligare till 34 000 kronor.

Vi Socialdemokrater har flera invändningar mot detta. Vi ser att många områden i vårt land lider av stor brist på arbetskraft, samtidigt som vi inte vill se att människor kommer till Sverige och utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Socialdemokraterna i Västerbotten har på vår distriktskongress 2024 diskuterat fram en möjlig lösning på problemet.

Vi anser att lagstiftning om en summa för lönegolv för arbetskraftsinvandrare ska vara dispositiv, det vill säga förhandlingsbar. Det finns många exempel på lagar inom arbetsmarknadsområdet som är dispositiva, och detta borde vara en av dem.

Vi anser att om en arbetsgivare, offentlig eller privat, vill anställa arbetskraftsinvandrare ska förhandlingar ske mellan parterna på arbetsmarknaden, det vill säga fack och arbetsgivare. Gör man det, och kommer överens, så kan avtal skrivas om att den anställde får heltidsanställning och lön minst enligt kollektivavtal. Därmed sker en nödvändig partsprövning av om det föreligger brist av arbetskraft och ett säkerställande av rätt kompetenser och kvalifikationer.

Om arbetsgivaren inte vill förhandla så får arbetsgivaren betala det av riksdagen beslutade lönekravet. Med det här förslaget vill vi ge möjligheten att hitta en pragmatisk lösning på ett stort problem på svensk arbetsmarknad.