Ökad likvärdighet i länet och landet

Den generella välfärden är den starkaste omfördelaren mellan såväl enskilda människor som delar av landet. Genom att fortsätta utveckla välfärden skapas ett mer jämlikt och starkare samhälle. Men för att detta ska vara möjligt och kunna ske på likvärdiga förutsättningar i hela landet måste grundförutsättningarna för kommunerna och regionerna på allvar ses över.

Under mandatperioden 2018-2022 togs stora steg i rätt riktning. Den S-ledda regeringen genomförde förändringar och uppdateringar av utjämningssystemet som inneburit en rejäl förstärkning av resurserna till bland annat Jämtlands län. Men det är fortfarande alldeles för stora skillnader mellan stad och land. Ska landet hålla ihop och klyftan mellan stad och land slutas måste förutsättningarna fortsätta förbättras. Det är inte rimligt att, trots de skillnader i kommunalt och regionalt serviceutbud som råder mellan länet och andra delar av landet, våra invånare fortsatt ska betala upp emot sex procentenheter högre kommunalskatt än människor boende i Stockholms kranskommuner.

Var man än bor i landet ska man ha tillgång till en stark välfärd och service. Staten ska använda offensiva verktyg för att utjämna de skillnader som finns i inkomster och utgifter mellan kommuner och regioner. Hög kommunal skatt ska inte tillåtas vara en direkt effekt av var i landet man bor.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-         En stark och likvärdig välfärd i hela landet

-         Att sluta den orättfärdiga skatteklyftan mellan stad och land

En rättvis omställning

Förutsättningarna att leva och bo och driva företag skiljer sig markant över landet. Långa avstånd gör att behovet av god infrastruktur är särskilt viktiga i vårt län. Goda kollektivtrafiklösningar är viktiga för länets invånare men det går inte att bortse från att behovet av bil är större är i vår del av landet. Därför blir också det mer kännbart när drivmedelspriserna kraftigt stiger. För att nå klimatmålen måste förbränningen av fossila bränslen minska. Men omställningen måste ske på ett sådant sätt att det inte skapar nya klyftor mellan stad och land. Det behövs fortsatta incitament för köp av en miljöbil framför köp av en ny fossildriven bil. Men notan för klimatomställningen ska inte i första hand landa hos de som inte har råd med en ny bil över huvud taget. Omställningen ska inte vara en klassfråga!

Samhället måste garantera alla invånares fortsatta möjlighet att transportera sig mellan hem och arbete, till vänner och fritidsintressen. Den socialdemokratiska regeringen har tagit initiativ till ett förstärkt reseavdrag. Tillsammans med exempelvis ytterligare skattesänkningar för boende i landsbygd skapas fortsatta förutsättningar för människor som behöver bilen att klara vardagen.

Samtidigt
behöver mer göras för att uppmuntra fler på landsbygden att delta i omställningen. Att bli oberoende av nyckfulla världsmarknadspriser på gas eller råolja gynnar dem som är mest beroende av bil för att arbeta och leva. Detta kan ske genom fortsatta och ökade stimulanser för laddboxar, energieffektivisering och småskalig energiproduktion. Med mängden miljöbilar följer också en utökad efterfrågan på publika ladd- och tankstationer för el och miljöbränsle. Staten måste även fortsatt ta ansvar för att infrastrukturen ska nå även delar av landet som inte är kommersiellt intressant för marknadsaktörer.

Jämtlands län har sedan 1900-talets början tagit ett mycket stort ansvar för att förse landet med grön el. Detta har varit till nytta för hela den svenska industrialiseringen och är något länet ska vara stolt över. Om vi ska klara den livsnödvändiga klimatomställningen och samtidigt fortsätta vara ett världsledande industriland blir tillgången till grön el viktigare än någonsin. Men energiproduktionen, oaktat om den sker genom vind- eller vattenkraft, innebär ett intrång i människors vardag och påverkar både fastboende och besökare. Påverkan sker på rennäringen, fisket och besöksnäringen. För att skapa acceptans för dessa intrång är det av högsta vikt att de berörda kompenseras för redan befintliga produktionsanläggningar och vid nyetableringar.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-         Att invånare på landsbygd kompenseras för ökade drivmedels- och elpriser

-         Utökade stimulanser för rättvis omställning på landsbygd

Ett återföringssystem för del av de värden som vind- och vattenkraften skapar